Những bài toán phổ biến
Hạng Chủ đề Bài toán Bài toán đã được định dạng
101 Tìm Đạo Hàm - d/dx căn bậc hai của x^3
102 Tìm Đạo Hàm - d/dx e^(-x^2)
103 Tìm Đạo Hàm - d/d@VAR f(x)=1/x
104 Tìm Đạo Hàm - d/dx 4x^2
105 Ước Tính Tích Phân tích phân của x^-2 đối với x
106 Ước Tính Tích Phân tích phân của (e^( căn bậc hai của x))/( căn bậc hai của x) đối với x
107 Tìm Đạo Hàm - d/dx 5^x
108 Tìm Đạo Hàm - d/dx 2x^3
109 Rút gọn căn bậc ba của x
110 Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 0 của 1/x
111 Tìm Đạo Hàm - d/dx 3/(x^2)
112 Tìm Đạo Hàm - d/dx x/(x+1)
113 Tìm Đạo Hàm - d/dx f(x)=1/x
114 Tìm Đạo Hàm - d/dx f(x)=x^2
115 Ước Tính Tích Phân tích phân của csc(x)^2 đối với x
116 Ước Tính Tích Phân tích phân của e^(-3x) đối với x
117 Tìm Đạo Hàm - d/dx 1-x^2
118 Tìm Đạo Hàm - d/dx xsin(x)
119 Tìm Đạo Hàm - d/dy y^2
120 Tìm Đạo Hàm - d/dx sin(x)^3
121 Ước Tính Tích Phân tích phân từ 0 đến 1 của (x^2+1)e^(-x) đối với x
122 Ước Tính Tích Phân tích phân của 1/( căn bậc hai của x) đối với x
123 Ước Tính Tích Phân tích phân của te^(-3t) đối với t
124 Ước Tính Tích Phân tích phân của tan(x) đối với x
125 Tìm Đạo Hàm - d/dx 5x^2
126 Tìm Đạo Hàm - d/dx căn bậc hai của 1-x^2
127 Tìm Đạo Hàm - d/dx 4^x
128 Tìm Đạo Hàm - d/dx logarit tự nhiên của logarit tự nhiên của x
129 Tìm Đạo Hàm - d/dx cos(x)^3
130 Tìm Đạo Hàm - d/dx logarit tự nhiên của x^2+1
131 Ước Tính Tích Phân tích phân của -cos(x) đối với x
132 Ước Tính Tích Phân tích phân của x^-1 đối với x
133 Tìm Đạo Hàm - d/dx logarit tự nhiên của sin(x)
134 Tìm Đạo Hàm - d/dx 2xy
135 Tìm Đạo Hàm - d/dx y=x^3
136 Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 1 của f(x)
137 Tìm Đạo Hàm - d/dx 8/(x^2)
138 Ước Tính Tích Phân tích phân của cos(5x) đối với x
139 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^2e^x
140 Tìm Đạo Hàm - d/dx -x^2
141 Tìm Đạo Hàm - d/dx logarit tự nhiên của cos(x)
142 Tìm Đạo Hàm - d/dx f(x)=cos(x)
143 Tìm Đạo Hàm - d/dx 4e^x
144 Ước Tính Tích Phân tích phân của x^2e^(x^3) đối với x
145 Ước Tính Tích Phân tích phân của xe^(-x) đối với x
146 Tìm Đạo Hàm - d/dx 2x^2+x-1
147 Tìm Đạo Hàm - d/dx f(x)=x
148 Tìm Đạo Hàm - d/dx 2cos(x)
149 Tìm Đạo Hàm - d/dx (e^x)/x
150 Tìm Đạo Hàm - d/dx 2 logarit tự nhiên của x
151 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^2 logarit tự nhiên của x
152 Tìm Đạo Hàm - d/dx 1/(x^2+1)
153 Tìm Tích Phân e^x
154 Tìm Đạo Hàm - d/dx x/(x^2+1)
155 Tìm Đạo Hàm - d/d@VAR f(x)=1/(x^2)
156 Tìm Đạo Hàm của Tích Phân tích phân của x^2 đối với x
157 Ước Tính Tích Phân tích phân từ -2 đến 2 của căn bậc hai của 4-x^2 đối với x
158 Ước Tính Tích Phân tích phân từ 1 đến 5 của (( logarit tự nhiên của x)^2)/(x^3) đối với x
159 Tìm Tích Phân 1/x
160 Tìm Đạo Hàm - d/dx 5/(x^2)
161 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^e
162 Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 0 của (sin(3x))/x
163 Tìm Đạo Hàm - d/dx (x^3+x+4)/(2x)
164 Tìm Đạo Hàm - d/d@VAR f(x)=x^2
165 Tìm Đạo Hàm - d/dx 1/(x-1)
166 Tìm Đạo Hàm - d/dx logarit tự nhiên của (x)^3
167 Tìm Đạo Hàm - d/dx logarit tự nhiên của 2
168 Ước Tính cot(0)
169 Ước Tính Tích Phân tích phân của e^(5x) đối với x
170 Ước Tính Tích Phân tích phân từ 1 đến 7 của (( logarit tự nhiên của x)^2)/(x^3) đối với x
171 Tìm Đạo Hàm - d/dx (x^2-1)/(x^2+x+1)
172 Tìm Đạo Hàm - d/dx logarit tự nhiên của 4x
173 Tìm Đạo Hàm - d/dx 3/x
174 Tìm Đạo Hàm - d/dx e^5
175 Ước Tính Tích Phân tích phân từ 1 đến 2 của (( logarit tự nhiên của x)^2)/(x^3) đối với x
176 Ước Tính Tích Phân tích phân của sec(x)^3 đối với x
177 Ước Tính Tích Phân tích phân của (x^2+2x)cos(x) đối với x
178 Ước Tính Tích Phân tích phân từ 1 đến 3 của (( logarit tự nhiên của x)^2)/(x^3) đối với x
179 Ước Tính Tích Phân tích phân của sin(3x) đối với x
180 Ước Tính Tích Phân tích phân của 1/(9x^2+16) đối với x
181 Ước Tính căn bậc hai của infinity
182 Tìm Đạo Hàm - d/dx y=e^x
183 Tìm Đạo Hàm - d/dx -1/(x^2)
184 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^2-1
185 Tìm Đạo Hàm - d/dx csc(x)^2
186 Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 8 của cos(x)
187 Ước Tính Tích Phân tích phân của e^(4x) đối với x
188 Ước Tính Tích Phân tích phân của -e^(-x) đối với x
189 Ước Tính Tích Phân tích phân của 3x đối với x
190 Ước Tính Tích Phân tích phân từ 1 đến 2 của (e^(1/(x^4)))/(x^5) đối với x
191 Tìm Đạo Hàm - d/dx sin(4x)
192 Tìm Đạo Hàm - d/dx 6e^x
193 Tìm Đạo Hàm - d/dx sin(5x)
194 Tìm Đạo Hàm - d/dx 9/(x^2)
195 Ước tính Giới Hạn ( giới hạn khi x tiến dần đến 0 của sin(x))/x
196 Tìm Nguyên Hàm 1/x
197 Tìm Đạo Hàm - d/dx căn bậc hai của xsin(x)
198 Tìm Đạo Hàm - d/dx e^3
199 Tìm dy/dx x^2+y^2=25
200 Tìm dy/dx 2xy-y^2=1
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.