Giải tích Ví dụ

Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 8 của cos(x)
Bước 1
Di chuyển giới hạn vào trong hàm lượng giác vì cosin liên tục.
Bước 2
Tính giới hạn của bằng cách điền vào cho .
Bước 3
Tính .