Những bài toán phổ biến
Hạng Chủ đề Bài toán Bài toán đã được định dạng
1 Tìm Đạo Hàm - d/dx logarit tự nhiên của x
2 Ước Tính Tích Phân tích phân của logarit tự nhiên của x đối với x
3 Tìm Đạo Hàm - d/dx e^x
4 Ước Tính Tích Phân tích phân của e^(2x) đối với x
5 Tìm Đạo Hàm - d/dx 1/x
6 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^2
7 Tìm Đạo Hàm - d/dx 1/(x^2)
8 Tìm Đạo Hàm - d/dx sin(x)^2
9 Tìm Đạo Hàm - d/dx sec(x)
10 Ước Tính Tích Phân tích phân của e^x đối với x
11 Ước Tính Tích Phân tích phân của x^2 đối với x
12 Ước Tính Tích Phân tích phân của căn bậc hai của x đối với x
13 Tìm Đạo Hàm - d/dx cos(x)^2
14 Ước Tính Tích Phân tích phân của 1/x đối với x
15 Ước Tính Tích Phân tích phân của sin(x)^2 đối với x
16 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^3
17 Tìm Đạo Hàm - d/dx sec(x)^2
18 Ước Tính Tích Phân tích phân của cos(x)^2 đối với x
19 Ước Tính Tích Phân tích phân của sec(x)^2 đối với x
20 Tìm Đạo Hàm - d/dx e^(x^2)
21 Ước Tính Tích Phân tích phân từ 0 đến 1 của căn bậc ba của 1+7x đối với x
22 Tìm Đạo Hàm - d/dx sin(2x)
23 Tìm Đạo Hàm - d/dx tan(x)^2
24 Ước Tính Tích Phân tích phân của 1/(x^2) đối với x
25 Tìm Đạo Hàm - d/dx 2^x
26 Vẽ Đồ Thị logarit tự nhiên của a
27 Tìm Đạo Hàm - d/dx cos(2x)
28 Tìm Đạo Hàm - d/dx xe^x
29 Ước Tính Tích Phân tích phân của 2x đối với x
30 Tìm Đạo Hàm - d/dx ( logarit tự nhiên của x)^2
31 Tìm Đạo Hàm - d/dx logarit tự nhiên của (x)^2
32 Tìm Đạo Hàm - d/dx 3x^2
33 Ước Tính Tích Phân tích phân của xe^(2x) đối với x
34 Tìm Đạo Hàm - d/dx 2e^x
35 Tìm Đạo Hàm - d/dx logarit tự nhiên của 2x
36 Tìm Đạo Hàm - d/dx -sin(x)
37 Tìm Đạo Hàm - d/dx 4x^2-x+5
38 Tìm Đạo Hàm - d/dx y=16 căn bậc bốn của 4x^4+4
39 Tìm Đạo Hàm - d/dx 2x^2
40 Ước Tính Tích Phân tích phân của e^(3x) đối với x
41 Ước Tính Tích Phân tích phân của cos(2x) đối với x
42 Tìm Đạo Hàm - d/dx 1/( căn bậc hai của x)
43 Ước Tính Tích Phân tích phân của e^(x^2) đối với x
44 Ước Tính e^infinity
45 Tìm Đạo Hàm - d/dx x/2
46 Tìm Đạo Hàm - d/dx -cos(x)
47 Tìm Đạo Hàm - d/dx sin(3x)
48 Tìm Đạo Hàm - d/dx 1/(x^3)
49 Ước Tính Tích Phân tích phân của tan(x)^2 đối với x
50 Ước Tính Tích Phân tích phân của 1 đối với x
51 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^x
52 Tìm Đạo Hàm - d/dx x logarit tự nhiên của x
53 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^4
54 Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 3 của (3x-5)/(x-3)
55 Ước Tính Tích Phân tích phân của x^2 logarit tự nhiên của x đối với x
56 Tìm Đạo Hàm - d/dx f(x) = square root of x
57 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^2sin(x)
58 Ước Tính Tích Phân tích phân của sin(2x) đối với x
59 Tìm Đạo Hàm - d/dx 3e^x
60 Ước Tính Tích Phân tích phân của xe^x đối với x
61 Tìm Đạo Hàm - d/dx y=x^2
62 Tìm Đạo Hàm - d/dx căn bậc hai của x^2+1
63 Tìm Đạo Hàm - d/dx sin(x^2)
64 Ước Tính Tích Phân tích phân của e^(-2x) đối với x
65 Ước Tính Tích Phân tích phân của logarit tự nhiên của căn bậc hai của x đối với x
66 Tìm Đạo Hàm - d/dx e^2
67 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^2+1
68 Ước Tính Tích Phân tích phân của sin(x) đối với x
69 Tìm Đạo Hàm - d/dx arcsin(x)
70 Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 0 của (sin(x))/x
71 Ước Tính Tích Phân tích phân của e^(-x) đối với x
72 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^5
73 Tìm Đạo Hàm - d/dx 2/x
74 Tìm Đạo Hàm - d/dx logarit tự nhiên của 3x
75 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^(1/2)
76 Tìm Đạo Hàm - d/d@VAR f(x) = square root of x
77 Tìm Đạo Hàm - d/dx cos(x^2)
78 Tìm Đạo Hàm - d/dx 1/(x^5)
79 Tìm Đạo Hàm - d/dx căn bậc ba của x^2
80 Ước Tính Tích Phân tích phân của cos(x) đối với x
81 Ước Tính Tích Phân tích phân của e^(-x^2) đối với x
82 Tìm Đạo Hàm - d/d@VAR f(x)=x^3
83 Ước Tính Tích Phân tích phân từ 0 đến 10 của 4x^2+7 đối với x
84 Ước Tính Tích Phân tích phân của ( logarit tự nhiên của x)^2 đối với x
85 Tìm Đạo Hàm - d/dx logarit của x
86 Tìm Đạo Hàm - d/dx arctan(x)
87 Tìm Đạo Hàm - d/dx logarit tự nhiên của 5x
88 Tìm Đạo Hàm - d/dx 5e^x
89 Tìm Đạo Hàm - d/dx cos(3x)
90 Ước Tính Tích Phân tích phân của x^3 đối với x
91 Ước Tính Tích Phân tích phân của x^2e^x đối với x
92 Tìm Đạo Hàm - d/dx 16 căn bậc bốn của 4x^4+4
93 Tìm Đạo Hàm - d/dx x/(e^x)
94 Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 3 của arctan(e^x)
95 Ước Tính Tích Phân tích phân của (e^x-e^(-x))/(e^x+e^(-x)) đối với x
96 Tìm Đạo Hàm - d/dx 3^x
97 Ước Tính Tích Phân tích phân của xe^(x^2) đối với x
98 Tìm Đạo Hàm - d/dx 2sin(x)
99 Ước Tính sec(0)^2
100 Tìm Đạo Hàm - d/dx logarit tự nhiên của x^2
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.