Giải tích Ví dụ

Bước 1
Bất kỳ số nào khác 1 lũy thừa vô cùng là vô cùng.