Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của e^x đối với x
Bước 1
Tích phân của đối với .