Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của 1 đối với x
Bước 1
Áp dụng quy tắc hằng số.