Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của x^2 đối với x
Bước 1
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .