Giải tích Ví dụ

Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 3 của (3x-5)/(x-3)
Bước 1
Vì hàm số tiến dần đến từ phía bên trái và từ phía bên phải, nên giới hạn không tồn tại.