Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của e^(x^2) đối với x
Bước 1
là một tích phân đặc biệt. Tích phân này là hàm lỗi ảo.