Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx f(x) = square root of x
Bước 1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 3
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 4
Kết hợp .
Bước 5
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 6
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Nhân với .
Bước 6.2
Trừ khỏi .
Bước 7
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 8
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1
Viết lại biểu thức bằng quy tắc số mũ âm .
Bước 8.2
Nhân với .