Những bài toán phổ biến
Hạng Chủ đề Bài toán Bài toán đã được định dạng
46217 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng y=x^4-3x^2+4 ;, [-1,1] ;,
46218 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=2 căn bậc ba của x-1+3 ; [-7,9] ;
46219 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng x^2 logarit tự nhiên của x
46220 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=2x^3-27x^2+108x on 2 , 7 on ,
46221 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng căn bậc hai của x ; 4<=x<=9 ;
46222 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=(2x+5)/3 , [0,5] ,
46223 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=x^4-x^2+x
46224 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=-3|x|
46225 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=x^2-10 on -3 , 4 on ,
46226 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=xe^(x/2) , [-3,1] ,
46227 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=(2x^(5/2))/5-(2x^(3/2))/3-6 , [0,4] ,
46228 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng 1/x
46229 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng y=6-2x^2 , [-3,3] ,
46230 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng y=4 căn bậc ba của x-1-3 ; [-10,10] ;
46231 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=(x+1)/(x^2+3) , -1<=x<=2 ,
46232 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng 2x^3+3x^2-12x+5
46233 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=-1/x , -2<=x<=-1 ,
46234 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=sin(x)cos(x) , [0,2pi] ,
46235 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(theta)=sin(theta) , -pi/2<=theta<=(5pi)/6 ,
46236 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=2x-5/x on 5 , 7 on ,
46237 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=-x^3+8x^2-15x
46238 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng x^3-3x^2+12 , [-2,4] ,
46239 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=2(3-x) , [-1,2] ,
46240 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=3sin(x)cos(x) , [pi/4,pi] ,
46241 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng 2x^3+3x^2-12x
46242 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=x^3-x-1 ; between 1 and 2 ; between and
46243 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng g(x) = cube root of x , [-8,8] ,
46244 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=x^2-x-3 on 0 , 3 on ,
46245 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=x^2-12 on -3 , 4 on ,
46246 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng ( logarit tự nhiên của x)/x
46247 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng h(x)=x^(1/5)-8 , [-32,1] ,
46248 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng x^3-3x+1
46249 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=sin(x)^2 on [0,pi] on
46250 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=-2x^3+21x^2-36x on 0 , 7 on ,
46251 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=7x^2+1 , [-1,2] ,
46252 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=x^3-x-4 ; between 1 and 7 ; between and
46253 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=7/x , x>=7 ,
46254 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=9x^(2/3)-x on 0 , 729 on ,
46255 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=x^4-20x^3+28x^2-4 , [-1,2] ,
46256 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x) = square root of x^2-25
46257 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng y=x^4-2x^2
46258 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=2/(x^4-16)
46259 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng g(t)=t/(t-8) on 10 , 12 on ,
46260 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=x^(2/3) ; [-27,27] ;
46261 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng y=x+sin(x) , 0<=x<=2pi ,
46262 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=3x^4-x^6 , [-1,2] ,
46263 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng ( logarit tự nhiên của x)/x
46264 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=(2x^(5/2))/5-(4x^(3/2))/3-(x^2)/2+5 , [0,5] ,
46265 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=x^3-3x+2
46266 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=x^3-3/2x^2
46267 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng g(x)=1/12x^2-9 căn bậc hai của x on 0 , 16 on ,
46268 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng g(x)=xe^(3x)
46269 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng B(x)=375x^2-3750x^3 , 0<=x<=0.10 ,
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.