Cảm ơn bạn đã sử dụng Mathway

Điều khoản sử dụng

Lần sửa đổi gần nhất: Ngày 11 tháng 2 năm 2020

Chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ của Mathway, LLC ("Mathway", "chúng tôi", hoặc "của chúng tôi") với điều kiện bạn đồng ý với các điều khoản sau:

Chấp thuận

Các điều khoản pháp lý sau đây chi phối việc bạn sử dụng ứng dụng hoặc trang web này, bao gồm thông tin chung, lời giải cho bài toán, bước giải, lời giải thích, biểu đồ, bảng tính, tài liệu có sẵn cho bạn trên ứng dụng/trang web này ("Tài liệu") bởi Mathway. KHI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG/TRANG WEB NÀY, BẠN ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN LIÊN QUAN HOẶC ĐƯỢC THAM KHẢO TẠI ĐÂY ("ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG").

Vui lòng xem lại các điều khoản này một cách cẩn thận. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, bạn không thể sử dụng ứng dụng/trang web này, hoặc Tài liệu.

HƠN NỮA, NẾU BẠN ĐANG NÂNG CẤP LÊN MATHWAY PREMIUM, VUI LÒNG KÉO XUỐNG VÀ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐĂNG KÝ, BAO GỒM VIỆC TỰ ĐỘNG GIA HẠN CÁC KHOẢN PHÍ ĐỐI VỚI THẺ THANH TOÁN CỦA BẠN.

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc sửa đổi các Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Vui lòng kiểm tra định kỳ các Điều khoản sử dụng để xem nếu có thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng ứng dụng/trang web hoặc Tài liệu sau khi các thay đổi đối với các Điều khoản sử dụng được đăng sẽ được xem như bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Chính sách Quyền riêng tư

Vui lòng tham khảo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi để biết thông tin về cách Mathway thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân từ người dùng.

Quyền sở hữu

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng ứng dụng/trang web và Tài liệu của Mathway được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các quyền sở hữu và luật độc quyền khác. Trừ khi được quy định ở đây, không có phần nào của ứng dụng/trang web hoặc Tài liệu của Mathway, bao gồm cả dữ liệu trong Tài liệu, có thể được sao chép hoặc phân phối toàn bộ hoặc một phần trừ khi được Mathway ủy quyền rõ ràng bằng văn bản. Tên và logo của Mathway, và tất cả các tên sản phẩm và dịch vụ có liên quan, các nhãn hiệu thiết kế và khẩu hiệu là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Mathway. Tất cả các nhãn hiệu sản phẩm và dịch vụ khác trong phần này bao gồm các nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng. Bạn không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc logo nào của Mathway hoặc bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Mathway hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu hiện hành.

Giấy phép ứng dụng

Với điều kiện bạn tuân thủ các Điều khoản sử dụng này, Mathway cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng để cài đặt và sử dụng ứng dụng Mathway mà bạn đã tải xuống chỉ cho mục đích phi thương mại cá nhân. Ứng dụng được cấp phép, không được bán cho bạn theo các Điều khoản sử dụng này.

Giấy phép tài liệu

Với điều kiện bạn tuân thủ các Điều khoản sử dụng này, Mathway cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng để xem và in Tài liệu chỉ cho mục đích phi thương mại cá nhân của riêng bạn. Bạn cũng có thể chia sẻ Tài liệu trực tiếp với một người khác để sử dụng cho mục đích phi thương mại của riêng người đó.

Giới hạn sử dụng

Bạn không được khai thác thương mại Tài liệu, ứng dụng/trang web này, hoặc dữ liệu trong đó. Ngoài ra, bạn không được sửa đổi hoặc tạo ra các sản phẩm dựa trên bản gốc của Tài liệu hoặc ứng dụng/trang web này, sử dụng bất kỳ công cụ khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự trên Tài liệu hoặc ứng dụng/trang web này, điều chỉnh bất kỳ phần nào của Tài liệu hoặc ứng dụng/trang web này, hoặc tái bản, sao chép, sửa đổi, dịch, sao chép phần mềm, xuất bản, cấp phép lại, chuyển nhượng, chuyển giao, bán hoặc phân phối Tài liệu hoặc ứng dụng/trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Mathway (trừ quyền được chia sẻ hạn chế của bạn đối với Tài liệu như đã nêu ở trên). Bạn không được lấy hoặc cố gắng lấy mã nguồn hoặc cấu trúc của tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Tài liệu hoặc ứng dụng/trang web này bằng kỹ thuật đảo ngược, tháo gỡ, dịch ngược hoặc bất kỳ phương tiện nào khác. Bạn sẽ chỉ sử dụng Tài liệu và ứng dụng/trang web này cho các mục đích pháp lý và không được sử dụng chúng theo bất kỳ cách nào vi phạm luật pháp của bất kỳ khu vực tài phán hoặc các quy tắc hoặc chính sách của lớp, trường hoặc trường đại học của bạn. Bạn không nhận được bất kỳ, và Mathway và những người cấp phép của Mathway giữ lại tất cả, quyền sở hữu trong Tài liệu và ứng dụng/trang web này. Bạn không được thay đổi hoặc xóa bất kỳ thông báo bản quyền hoặc chú thích độc quyền nào có trong hoặc trên Tài liệu. Không có nội dung nào trong tài liệu này được hiểu là cấp cho bạn giấy phép theo bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác của Mathway hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ quyền sử dụng được quy định rõ ràng trong tài liệu này.

Giấy phép của bạn với Mathway

Nếu bạn cung cấp cho Mathway ý kiến phản hồi, dữ liệu, các câu trả lời, các câu hỏi, các nhận xét, các đề xuất, các kế hoạch, các ý tưởng hoặc tương tự, thông tin đó sẽ được coi là không bảo mật và Mathway không có nghĩa vụ bảo vệ thông tin đó khỏi bị tiết lộ. Việc gửi thông tin đó cho Mathway sẽ không ngăn cản việc mua, sản xuất hoặc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, kế hoạch và ý tưởng tương tự bởi Mathway cho bất kỳ mục đích nào và bằng việc gửi thông tin đó, bạn (i) cấp cho Mathway quyền không thể hủy bỏ đối với việc sao chép, sử dụng, sửa đổi, tiết lộ và truyền đạt thông tin cho người khác mà không bị hạn chế hoặc bồi thường, và (ii) bảo đảm và tuyên bố rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với thông tin và việc đăng tải và sử dụng thông tin công khai bởi Mathway sẽ không xâm phạm hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

Không đảm bảo

ỨNG DỤNG/TRANG WEB VÀ CÁC TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "CÓ SẴN". MATHWAY, CÁC CƠ QUAN CẤP PHÉP CỦA MATHWAY VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÁC TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, CHO DÙ THỂ HIỆN HAY NGỤ Ý, BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM VỀ VIỆC ỨNG DỤNG/TRANG WEB VÀ TÀI LIỆU KHÔNG BỊ LỖI, KHÔNG VIRUS, VÀ CÓ THỂ HOẠT ĐỘNG TRÊN CƠ SỞ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, CHÚNG SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN, CÁC LỖI SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, BẢO ĐẢM ỨNG DỤNG/TRANG WEB VÀ TÀI LIỆU CÓ THỂ THƯƠNG MẠI HÓA, ĐẠT YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG, CHÍNH XÁC, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH HOẶC NHU CẦU CỤ THỂ, HOẶC KHÔNG VỊ PHẠM, TRỪ KHI CÁC BẢO ĐẢM VỀ MẶT PHÁP LÝ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LOẠI TRỪ. KHÔNG CÓ SỰ TƯ VẤN HOẶC THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC ĐƯA RA BỞI MATHWAY, CÁC BÊN LIÊN KẾT CỦA MATHWAY HOẶC CÁC NHÂN VIÊN TƯƠNG ỨNG HOẶC CÁC ĐẠI LÝ ĐƯỢC ỦY QUYỀN TẠO THÀNH MỘT BẢO ĐẢM HOẶC MỞ RỘNG PHẠM VI CỦA BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO MÀ KHÔNG THỂ BỊ TỪ CHỐI THEO LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH. BẠN TỰ CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG/TRANG WEB VÀ TÀI LIỆU.

MỘT SỐ TIỂU BANG VÀ KHU VỰC THẨM QUYỀN KHÁC KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI TRỪ CÁC ĐẢM BẢO NGẦM, VÌ THẾ CÁC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN. BẠN CŨNG CÓ THỂ CÓ NHỮNG QUYỀN KHÁC NHAU TÙY THEO TỪNG TIỂU BANG VÀ KHU VỰC THẨM QUYỀN.

Mathway có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc ngừng hoặc rút lại bất kỳ khía cạnh hoặc tính năng nào của ứng dụng/trang web hoặc Tài liệu, bao gồm, nhưng không giới hạn ở phần mềm, nội dung, giờ phục vụ, thiết bị cần thiết để truy cập hoặc sử dụng, hoặc tính khả dụng của ứng dụng/trang web hoặc Tài liệu trên bất kỳ thiết bị hoặc dịch vụ liên lạc cụ thể nào. Mathway không có nghĩa vụ phải cung cấp cho bạn thông báo về bất kỳ thay đổi nào như vậy.

Giới hạn trách nhiệm

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, MATHWAY HOẶC CÁC CHI NHÁNH, HOẶC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NHÀ PHÂN PHỐI, NHÀ CUNG CẤP, CÁC BÊN CẤP GIẤY PHÉP, CÁC ĐẠI LÝ HOẶC NGƯỜI BÁN LẠI TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ (GỌI CHUNG LÀ "MATHWAY GROUP") KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, DÂY CHUYỀN HOẶC ĐIỂN HÌNH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG (BAO GỒM VIỆC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG) CỦA ỨNG DỤNG/TRANG WEB HOẶC TÀI LIỆU. GIỚI HẠN NÀY ÁP DỤNG BẤT KỂ CÁC TRÁCH NHIỆM CÁO BUỘC DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, LẦM LỖI, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, HOẶC BẤT CỨ CƠ SỞ NÀO KHÁC, KỂ CẢ KHI MATHWAY GROUP ĐÃ ĐƯỢC THÔNG TIN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CỦA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ. GIỚI HẠN ĐÓ SẼ ÁP DỤNG BẤT KỂ THIẾU SÓT CỦA BẤT KỲ MỤC ĐÍCH QUAN TRỌNG NÀO CỦA MỌI BIỆN PHÁP HẠN CHẾ VÀ TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

MỘT SỐ TIỂU BANG VÀ KHU VỰC THẨM QUYỀN KHÁC KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NHỮNG THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DÂY CHUYỀN, DO VẬY CÁC GIỚI HẠN VÀ VIỆC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN. TRÁCH NHIỆM CỦA MATHWAY GROUP TRONG CÁC KHU VỰC THẨM QUYỀN ĐÓ SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở MỨC TỐI ĐA CHO PHÉP THEO PHÁP LUẬT.

NGOÀI RA, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA MATHWAY GROUP LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG (BAO GỒM VIỆC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG) ỨNG DỤNG/TRANG WEB HOẶC TÀI LIỆU KHÔNG VƯỢT QUÁ TỔNG SỐ TIỀN (NẾU CÓ) MÀ BẠN ĐÃ THANH TOÁN CHO MATHWAY GROUP TRONG VÒNG MƯỜI HAI (12) THÁNG NGAY TRƯỚC NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA CÁO BUỘC TRÁCH NHIỆM ĐÓ PHÁT SINH.

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, trong mọi trường hợp, Mathway Group sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chậm trễ hoặc thất bại nào trong hoạt động như một hệ quả trực tiếp hoặc gián tiếp từ các tác động của tự nhiên, sự áp chế, hoặc nguyên nhân vượt quá sự kiểm soát hợp lý của Mathway Group, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các lỗi Internet, sự cố của thiết bị máy tính, sự cố của thiết bị viễn thông, sự cố của thiết bị khác, sự cố về điện, đình công, tranh chấp lao động, bạo loạn, nổi dậy, xáo trộn dân sự, thiếu lao động hoặc vật liệu, hỏa hoạn, lũ lụt, giông bão, nổ, các biến cố của thiên nhiên, chiến tranh, hành động của chính phủ, mệnh lệnh của tòa án trong nước hoặc ngoài nước, hoặc việc không thực hiện theo thỏa thuận của bên thứ ba.

Hỏi chuyên gia

Các chuyên gia trực tuyến của Mathway sẽ không cố ý cung cấp đáp án cho học sinh trong khi họ đang làm bài kiểm tra. Học sinh nên tuân theo tất cả các chính sách của trường đại học / trường học khi sử dụng Tài liệu và ứng dụng / trang web này. Để tối ưu hóa hiệu quả, một chuyên gia trực tuyến chỉ có thể hỗ trợ một bài tập mỗi phiên học. Nếu cần trợ giúp về một bài tập bổ sung, phiên học phải kết thúc và phiên học mới phải được bắt đầu. Mathway có quyền giới hạn số lượng và / hoặc tần suất của các câu hỏi cho chuyên gia trực tuyến mà người dùng có thể hỏi mỗi tháng.

Điều khoản của gói Mathway Premium

Khi nâng cấp lên Mathway Premium, bạn đồng ý rằng bạn đang mua gói đăng ký liên tục cho Mathway Premium và đồng ý với Điều khoản của gói Mathway Premium (xem bên dưới).

Bồi thường

Theo yêu cầu của Mathway, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây bất lợi cho Mathway Group đối với mọi trách nhiệm, khiếu nại, và các chi phí, bao gồm cả phí luật sư phát sinh từ việc bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc việc bạn sử dụng hoặc sử dụng sai Tài liệu hoặc ứng dụng/trang web này. Mathway có quyền, bằng chi phí của Mathway, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào khác nếu bạn phải bồi thường, trong trường hợp bạn sẽ hợp tác với Mathway để khẳng định mọi biện pháp bảo vệ có sẵn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tham khảo ở đây hoặc trên ứng dụng/trang web cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, quy trình, liên kết siêu văn bản nào đến bên thứ ba hoặc thông tin khác theo tên thương mại, nhãn hiệu, nhà sản xuất, nhà cung cấp hoặc theo cách khác không thiết lập hoặc mang ngụ ý chứng thực, tài trợ, hoặc khuyến nghị bởi Mathway. Thông tin sản phẩm và dịch vụ là trách nhiệm duy nhất của mỗi nhà cung cấp riêng lẻ.

Sử dụng quốc tế

Mathway không tuyên bố rằng Tài liệu hoặc ứng dụng/trang web này phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng tại các địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ, và truy cập nó từ các lãnh thổ nơi Tài liệu hoặc ứng dụng/trang web này là bất hợp pháp đều bị cấm. Những người chọn truy cập ứng dụng/trang web này từ các địa điểm khác là chủ động chọn và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương.

Lựa chọn luật và diễn đàn

Các Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Khối thịnh vượng chung Pennsylvania, ngoại trừ các xung đột của các quy tắc pháp luật. Bạn hoàn toàn đồng ý rằng quyền tài phán độc quyền cho bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào phát sinh liên quan đến các Điều khoản sử dụng này hoặc việc bạn sử dụng Tài liệu và ứng dụng/trang web này được bắt đầu và chỉ được duy trì tại các toà án tiểu bang và liên bang ở Pennsylvania (Hoa Kỳ), và bạn cũng đồng ý và xác nhận việc thực thi quyền tài phán cá nhân tại các địa điểm toà án đó cho mục địch kiện tụng bất kỳ khiếu nại hoặc hành động tương tự. Bất kỳ hành động nào của bạn chống lại Mathway hoặc Mathway Group dưới đây sẽ được đưa ra trong vòng (1) năm sau khi yêu cầu bồi thường phát sinh hoặc bị cấm.

Hiệu lực từng phần và tính thống nhất

Các Điều khoản sử dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Mathway đối với Tài liệu và ứng dụng/trang web này. Nếu bất kỳ phần nào trong các Điều khoản sử dụng này bị vô hiệu hoặc không thể thực thi, phần đó sẽ được hiểu theo cách phù hợp với luật áp dụng để phản ánh, càng gần càng tốt, ý định ban đầu của các bên trong thỏa thuận và các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực và được thực thi.

Chấm dứt

Mathway có quyền, theo quyết định riêng của Mathway, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Tài liệu hoặc tất cả hoặc một phần của ứng dụng/trang web này, có hoặc không có thông báo đến bạn.

Để biết thêm thông tin và/hoặc đặt câu hỏi liên quan đến Tài liệu hoặc ứng dụng/trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại www.mathway.com/contact.


Điều khoản của gói Mathway Premium

Các điều khoản bổ sung sau đây là một phần của các Điều khoản sử dụng Mathway. Bằng cách nâng cấp lên Mathway Premium, bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng của Mathway, bao gồm các điều khoản bổ sung sau.

Khi nâng cấp lên Mathway Premium, bạn đồng ý rằng bạn đang mua một gói đăng ký liên tục cho Mathway Premium và đồng ý trả phí đăng ký với liên kết đến tài khoản của bạn (bao gồm mọi khoản thuế hiện hành) theo mức giá đăng ký có hiệu lực khi các chi phí phát sinh. Mathway sẽ tự động tính tất cả phí đăng ký Mathway Premium vào thẻ thanh toán do bạn chỉ định và gói đăng ký của bạn sẽ tiếp tục cho đến khi nó bị hủy. Phí đăng ký sẽ được lập hóa đơn vào ngày đầu tiên của gói đăng ký của bạn và vào bất kỳ thời gian gia hạn nào. Phí đăng ký không được hoàn lại trừ khi pháp luật yêu cầu. Chúng tôi cũng có quyền hoàn tiền hoặc khoản tín dụng vào những thời điểm khác theo quyết định của chúng tôi. Nếu chúng tôi hoàn tiền hoặc khoản tín dụng, chúng tôi không bắt buộc phải hoàn khoản tiền hoặc khoản tín dụng bằng hoặc tương đương trong tương lai. Chúng tôi có thể thay đổi phí đăng ký, hoặc thêm các loại phí mới bằng cách thông báo trước cho bạn và bạn có cơ hội để Hủy. Bạn có thể cập nhật thông tin thẻ thanh toán của mình (bao gồm thay đổi sang thẻ thanh toán khác) trong phần Thanh toán trong cài đặt của bạn, nằm ở www.mathway.com/settings.

Thời hạn của gói đăng ký sẽ tự động gia hạn hàng tháng hoặc hàng năm (hoặc khoảng thời gian khác mà bạn chọn khi bạn mua hoặc thay đổi gói đăng ký), và sẽ tiếp tục cho đến khi bạn hoặc Mathway hủy theo các Điều khoản này. Nếu bạn chọn hủy gói đăng ký, bạn phải thực hiện ít nhất 1 ngày trước lần gia hạn định kỳ tiếp theo để tránh bị tính phí gói đăng ký cho kỳ hạn tiếp theo. Mathway có thể hủy gói đăng ký của bạn bất cứ lúc nào khi có thông báo cho bạn. Bạn có thể hủy gói đăng ký bất cứ lúc nào trong phần Thanh toán trong cài đặt của bạn, nằm ở www.mathway.com/settings. Trong trường hợp Mathway hoặc bạn hủy, những quyền lợi của gói đăng ký sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi kết thúc thời hạn gói đăng ký hiện tại, trừ khi các Điều khoản sử dụng này hoặc quyền sử dụng ứng dụng/trang web của bạn bị chấm dứt sớm hơn.

Bạn ủy quyền cho Mathway hoặc bên thứ ba là công ty xử lý thanh toán được chỉ định bởi Mathway để tính phí vào thẻ thanh toán do bạn chỉ định cho toàn bộ số tiền phí đăng ký cho gói đăng ký mà bạn chọn.

Bạn có thể liên hệ với Mathway về việc thanh toán hoặc các câu hỏi khác về đăng ký của bạn tại www.mathway.com/contact.

Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.