Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của logarit tự nhiên của căn bậc hai của x đối với x
Step 1
Viết lại ở dạng .
Step 2
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Step 3
Lấy tích phân từng phần bằng công thức , trong đó .
Step 4
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Kết hợp .
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Triệt tiêu thừa số chung.
Viết lại biểu thức.
Step 5
Áp dụng quy tắc hằng số.
Step 6
Rút gọn.
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác