Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của 2x đối với x
Bước 1
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 2
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .
Bước 3
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Viết lại ở dạng .
Bước 3.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Kết hợp .
Bước 3.2.2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.2.2.2
Viết lại biểu thức.
Bước 3.2.3
Nhân với .