Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx 1/( căn bậc hai của x)
Bước 1
Áp dụng các quy tắc số mũ cơ bản.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 1.2
Viết lại ở dạng .
Bước 1.3
Nhân các số mũ trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.1
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 1.3.2
Kết hợp .
Bước 1.3.3
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 3
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 4
Kết hợp .
Bước 5
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 6
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Nhân với .
Bước 6.2
Trừ khỏi .
Bước 7
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 8
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1
Viết lại biểu thức bằng quy tắc số mũ âm .
Bước 8.2
Kết hợp các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.2.1
Nhân với .
Bước 8.2.2
Di chuyển sang phía bên trái của .