Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của (e^x-e^(-x))/(e^x+e^(-x)) đối với x
Step 1
Giả sử . Sau đó , nên . Viết lại bằng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Hãy đặt . Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Tính đạo hàm .
Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của đối với .
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc mũ, quy tắc nói rằng trong đó =.
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng quy tắc chuỗi, quy tắc nói rằng trong đó .
Nhấp để xem thêm các bước...
Để áp dụng quy tắc chuỗi, thiết lập ở dạng .
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc mũ, quy tắc nói rằng trong đó =.
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của với .
không đổi đối với , nên đạo hàm của đối với .
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Nhân với .
Di chuyển sang phía bên trái của .
Viết lại ở dạng .
Viết lại bài tập bằng cách dùng .
Step 2
Tích phân của đối với .
Step 3
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của với .
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác