Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx logarit tự nhiên của 5x
Step 1
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng quy tắc chuỗi, quy tắc nói rằng trong đó .
Nhấp để xem thêm các bước...
Để áp dụng quy tắc chuỗi, thiết lập ở dạng .
Đạo hàm của đối với .
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của với .
Step 2
Tìm đạo hàm.
Nhấp để xem thêm các bước...
không đổi đối với , nên đạo hàm của đối với .
Rút gọn các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Kết hợp .
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Triệt tiêu thừa số chung.
Viết lại biểu thức.
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Nhân với .
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác