Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx căn bậc ba của x^2
Step 1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Step 2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Step 3
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Step 4
Kết hợp .
Step 5
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Step 6
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Nhân với .
Trừ khỏi .
Step 7
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Step 8
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Viết lại biểu thức bằng quy tắc số mũ âm .
Nhân với .
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác