Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx cos(2x)
Step 1
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng quy tắc chuỗi, quy tắc nói rằng trong đó .
Nhấp để xem thêm các bước...
Để áp dụng quy tắc chuỗi, thiết lập ở dạng .
Đạo hàm của đối với .
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của với .
Step 2
Tìm đạo hàm.
Nhấp để xem thêm các bước...
không đổi đối với , nên đạo hàm của đối với .
Nhân với .
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Nhân với .
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác