Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của căn bậc hai của x đối với x
Bước 1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 2
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .