Những bài toán phổ biến
Hạng Chủ đề Bài toán Bài toán đã được định dạng
201 Tìm Đạo Hàm - d/dx y=5x^2e^(3x)
202 Tìm Đạo Hàm - d/dx f(x)=e^x
203 Tìm Đạo Hàm - d/dx 6x^2
204 Ước Tính Tích Phân tích phân của (e^( căn bậc hai của y))/( căn bậc hai của y) đối với y
205 Ước Tính Tích Phân tích phân từ 1 đến 2 của (e^(1/(x^5)))/(x^6) đối với x
206 Ước Tính Tích Phân tích phân của xcos(5x) đối với x
207 Tìm Đạo Hàm - d/dx e^(1/x)
208 Tìm Đạo Hàm - d/dx 1-cos(x)
209 Tìm Đạo Hàm - d/dx 3 căn bậc hai của x+5
210 Tìm Đạo Hàm - d/dx cos(x)^4
211 Tìm Đạo Hàm - d/dx 4x^3
212 Ước Tính Tích Phân tích phân của sin(x)^3 đối với x
213 Tìm Đạo Hàm - d/dx 9e^x
214 Tìm Đạo Hàm - d/dx 3cos(x)
215 Tìm Đạo Hàm - d/dx 1/(x^4)
216 Tìm Diện Tích Giữa Các Đường Cong 2x+y^2=8 , x=y ,
217 Ước Tính Tích Phân tích phân của 2 đối với x
218 Vẽ Đồ Thị logarit tự nhiên của x^2
219 Tìm Đạo Hàm - d/dx 8^x
220 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^6
221 Tìm Đạo Hàm - d/dx 7/(x^2)
222 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^(1/3)
223 Tìm Đạo Hàm - d/dx f(x)=tan(x)
224 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^2+x
225 Tìm Đạo Hàm - d/dx 7e^x
226 Ước Tính Tích Phân tích phân của e^(6x) đối với x
227 Tìm Đạo Hàm - d/dx tan(2x)
228 Tìm Đạo Hàm - d/dx arccos(x)
229 Tìm Đạo Hàm - d/dx cos(5x)
230 Tìm Đạo Hàm - d/dx ( căn bậc hai của x(x-3))/3
231 Tìm Đạo Hàm - d/dx (sin(x))/x
232 Tìm Đạo Hàm - d/dx (x^2)/8
233 Tìm Đạo Hàm - d/dx 6/(x^2)
234 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^2-5
235 Tìm Đạo Hàm - d/dx y=1/(x^2)
236 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^(2/3)
237 Tìm Đạo Hàm - d/d@VAR f(x)=3x^2
238 Ước Tính Tích Phân tích phân của cos(3x) đối với x
239 Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 9 của ( căn bậc hai của x-3)/(x-9)
240 Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến -4 của ( căn bậc hai của x^2+9-5)/(x+4)
241 Ước Tính csc(0)
242 Ước Tính Tích Phân tích phân của e^(x^3) đối với x
243 Ước Tính Tích Phân tích phân của 1/(x^2+1) đối với x
244 Ước Tính Tích Phân tích phân của e^(-4x) đối với x
245 Ước Tính Tích Phân tích phân từ 0 đến 2pi của sin(x) đối với x
246 Ước Tính Tích Phân tích phân của 2^x đối với x
247 Ước Tính Tích Phân tích phân của 1/(1+x^2) đối với x
248 Ước tính Giới Hạn ( giới hạn khi x tiến dần đến 1 của x^2-1)/(x-1)
249 Tìm Đạo Hàm - d/dx 1/3(x^2+2)^(3/2)
250 Tìm Đạo Hàm - d/dx e^xcos(x)
251 Tìm Đạo Hàm - d/dx e^(x^3)
252 Tìm Đạo Hàm - d/dx 4/( căn bậc hai của x)
253 Tìm Đạo Hàm - d/dx 2/(x^4)
254 Tìm Tích Phân sec(x)^2
255 Tìm Tích Phân 1/(x^2)
256 Tìm Đạo Hàm - d/dx 3x^3
257 Tìm Đạo Hàm - d/dx căn bậc hai của x^2+9
258 Tìm Đạo Hàm - d/dx -1/x
259 Tìm Đạo Hàm - d/dx 4-x^2
260 Tìm Đạo Hàm - d/dx e^4
261 Tìm Đạo Hàm - d/dx f(x)=x^3
262 Ước Tính Tích Phân tích phân của e^( căn bậc hai của x) đối với x
263 Ước Tính Tích Phân tích phân của 5x đối với x
264 Tìm Đạo Hàm - d/dx 5/(x^2+5)
265 Ước Tính Tích Phân tích phân của cos(theta)^2 đối với theta
266 Ước Tính Tích Phân tích phân của 3 đối với x
267 Ước Tính Tích Phân tích phân của căn bậc ba của x đối với x
268 Tìm Đạo Hàm - d/dx 1/2x^2
269 Tìm Đạo Hàm - d/dx 3sin(x)
270 Tìm Đạo Hàm - d/dx 5x logarit tự nhiên của x
271 Tìm Đạo Hàm - d/dx 1/(x^8)
272 Ước Tính Tích Phân tích phân từ 0 đến pi của sin(x) đối với x
273 Tìm Tích Phân x^2
274 Tìm Đạo Hàm - d/dx 4/(x^2)
275 Tìm Đạo Hàm - d/dx 1/(x^7)
276 Tìm Đạo Hàm - d/dx căn bậc bốn của x
277 Tìm Đạo Hàm - d/dx 2/(x^2)
278 Tìm Đạo Hàm - d/dx 1/(2x)
279 Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 0 của sec(x)
280 Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 0 của (tan(x))/x
281 Tìm Đạo Hàm - d/d@VAR f(x)=x^4
282 Tìm Nguyên Hàm x^2
283 Ước Tính Tích Phân tích phân của x căn bậc hai của 1-x^2 đối với x
284 Ước Tính Tích Phân tích phân của xe^(3x) đối với x
285 Ước Tính Tích Phân tích phân của x^4 logarit tự nhiên của x đối với x
286 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^7
287 Tìm Đạo Hàm - d/dx căn bậc hai của x(x-10)
288 Ước Tính Tích Phân tích phân của sin(t) căn bậc hai của 1+cos(t) đối với t
289 Ước Tính Tích Phân tích phân của căn bậc hai của 1-x^2 đối với x
290 Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 1 của ( căn bậc hai của x-1)/(x-1)
291 Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 3 của (x^2-9)/(x-3)
292 Tìm Nguyên Hàm e^x
293 Tìm Cực Đại Địa Phương và Cực Tiểu Địa Phương f(x)=x^3-12x
294 Vẽ Đồ Thị logarit tự nhiên của 3x
295 Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 3 của ( căn bậc hai của x+1-2)/(x-3)
296 Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến pi/2 của tan(x)
297 Tìm Đạo Hàm - d/dx căn bậc hai của 2x-x^2
298 Tìm Đạo Hàm - d/dx 3 logarit tự nhiên của x
299 Tìm Đạo Hàm - d/dx 2/3(x^2+1)^(3/2)
300 Tìm Đạo Hàm - d/dx ( logarit tự nhiên của x)^3
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.