Những bài toán phổ biến
Hạng Chủ đề Bài toán Bài toán đã được định dạng
401 Tìm Đạo Hàm - d/dx cot(x)^2
402 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^2+3
403 Tìm Đạo Hàm - d/dr pe^(rt)
404 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^2-2x
405 Tìm Đạo Hàm - d/dx y=sin(x)
406 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^9
407 Tìm Đạo Hàm - d/dx y=xcos(x)
408 Tìm Tích Phân sin(2x)
409 Tìm dy/dx x^3+3x^2y+y^3=8
410 Tìm Đạo Hàm - d/dx căn bậc hai của 9-x^2
411 Tìm dy/dx x^3+y^3=1
412 Tìm Đạo Hàm - d/dx căn bậc hai của x^2-1
413 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^2e^(-x)
414 Tìm Đạo Hàm - d/dx e^7
415 Ước tính Tổng tổng từ k=1 đến 5 của k^2
416 Tìm Đạo Hàm 2nd y=cos(X^2)
417 Ước Tính Tích Phân tích phân của x/( căn bậc hai của 1-x^2) đối với x
418 Ước Tính Tích Phân tích phân của xsin(3x) đối với x
419 Ước Tính Tích Phân tích phân từ 0 đến 1 của (x-6)/(x^2-6x+8) đối với x
420 Ước Tính Tích Phân tích phân của xe^(4x) đối với x
421 Ước Tính Tích Phân tích phân của xe^(-4x) đối với x
422 Ước Tính Tích Phân tích phân của 5^x đối với x
423 Ước Tính Tích Phân tích phân của (sin( căn bậc hai của x))/( căn bậc hai của x) đối với x
424 Ước Tính Tích Phân tích phân của sin(5x) đối với x
425 Ước Tính Tích Phân tích phân của 1/(cos(x)-1) đối với x
426 Ước Tính Tích Phân tích phân của x^5 đối với x
427 Ước Tính Tích Phân tích phân của x^4 đối với x
428 Ước Tính Tích Phân tích phân của x^3 logarit tự nhiên của x đối với x
429 Ước Tính Tích Phân tích phân của 7x^2 logarit tự nhiên của x đối với x
430 Ước Tính Tích Phân tích phân của ( logarit tự nhiên của x)/(x^2) đối với x
431 Tìm Đạo Hàm của Tích Phân tích phân của sin(x) đối với x
432 Tìm Đạo Hàm - d/dx csc(x)
433 Tìm Đạo Hàm - d/d@VAR f(x)=e^(5x)
434 Tìm Đạo Hàm - d/d@VAR f(x)=x^5
435 Tìm Đạo Hàm - d/dx căn bậc hai của 4-x^2
436 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^2-16/x
437 Tìm Đạo Hàm - d/dx f(x)=1/( căn bậc hai của x)
438 Tìm Đạo Hàm - d/dx f(x)=x^4
439 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^2+4
440 Tìm Đạo Hàm - d/dx sin(xy)
441 Tìm Đạo Hàm - d/dx căn bậc hai của x^2+4
442 Tìm Đạo Hàm - d/dx (2x+1)^2
443 Tìm Đạo Hàm - d/dx logarit tự nhiên của 3
444 Tìm Đạo Hàm Bằng Cách Sử Dụng Quy Tắc Dây Chuyền - d/dx căn bậc hai của x
445 Tìm Đạo Hàm - d/dy e^y
446 Tìm Đạo Hàm - d/dy 2xy
447 Tìm Đạo Hàm - d/dx xy^2
448 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^3-12x
449 Tìm Đạo Hàm - d/dx 3x^4
450 Tìm Đạo Hàm - d/dx x/(x^2-1)
451 Tìm Đạo Hàm - d/dx e^(cos(x))
452 Tìm Đạo Hàm - d/dx 1/( logarit tự nhiên của x)
453 Tìm Đạo Hàm - d/dx (x^2)/(x+1)
454 Tìm Đạo Hàm - d/dx logarit tự nhiên của 7x
455 Tìm Cực Đại Địa Phương và Cực Tiểu Địa Phương e^(1-20x+5x^2)
456 Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 2 của f(x)
457 Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 0 của (1+x)^(1/x)
458 Ước tính Giới Hạn ( giới hạn khi x tiến dần đến 2 của x^2-4)/(x-2)
459 Tìm Điểm Cực Đại Toàn Cục và Cực Tiểu Toàn Cục trong Khoảng f(x)=x^3-3x^2-1 , [-3,4] ,
460 Tìm Đạo Hàm - d/dx 6^x
461 Ước Tính Tích Phân tích phân từ -2 đến 1 của căn bậc hai của 3^2-x^2 đối với x
462 Tìm Đạo Hàm - d/dx 1
463 Ước Tính Tích Phân tích phân của 1/(5-3x) đối với x
464 Ước Tính Tích Phân tích phân của x^-3 đối với x
465 Ước Tính Tích Phân tích phân của 4/(x^2+9) đối với x
466 Ước Tính Tích Phân tích phân của cos(4x) đối với x
467 Ước Tính Tích Phân tích phân từ 0 đến 2 của 3x^2 đối với x
468 Ước Tính Tích Phân tích phân của x^3e^x đối với x
469 Ước Tính Tích Phân tích phân của x^2e^(-x) đối với x
470 Ước Tính Tích Phân tích phân của (( logarit tự nhiên của x)^2)/x đối với x
471 Ước Tính Tích Phân tích phân của sin(x)^5 đối với x
472 Ước Tính Tích Phân tích phân của 8x^2 logarit tự nhiên của x đối với x
473 Ước Tính Tích Phân tích phân của x^3e^(x^2) đối với x
474 Ước Tính Tích Phân tích phân từ 5 đến 6 của x căn bậc hai của x-5 đối với x
475 Tìm Đạo Hàm - d/dx 3-x^2
476 Tìm Đạo Hàm - d/dx logarit tự nhiên của 1
477 Tìm Đạo Hàm - d/dx 7e^x căn bậc hai của x
478 Tìm Đạo Hàm - d/dx tan(x)^3
479 Ước tính Giới Hạn ( giới hạn khi x tiến dần đến 4 của x^2-16)/(x-4)
480 Ước tính Giới Hạn ( giới hạn khi x tiến dần đến 8 của ( căn bậc hai của x+ căn bậc ba của 8x)+4)/( căn bậc hai của 4x+ căn bậc ba của x+4)
481 Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 2 của x^2
482 Tìm Cực Đại Địa Phương và Cực Tiểu Địa Phương f(x)=xe^(-x)
483 Tìm Đạo Hàm - d/d@VAR f(x)=1-x^2
484 Tìm Đạo Hàm - d/d@VAR f(x)=x logarit tự nhiên của x
485 Tìm Đạo Hàm - d/d@VAR f(x)=1
486 Tìm Nguyên Hàm 2x
487 Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 8 của logarit tự nhiên của x
488 Tìm Đạo Hàm - d/dx x/(x-1)
489 Tìm Đạo Hàm - d/dx (x^2)/(x^2+3)
490 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^2+5
491 Tìm Đạo Hàm - d/dx 2xcos(x^2)
492 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^3cos(x)
493 Tìm Đạo Hàm - d/dx ( căn bậc hai của x-4)/( căn bậc hai của x+4)
494 Tìm Đạo Hàm - d/dx y=(x^2-4)/x
495 Tìm Đạo Hàm - d/dy (y^4)/4+1/(8y^2)
496 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^3+1
497 Tìm Tích Phân csc(x)^2
498 Tìm Đạo Hàm - d/dx 5/x
499 Tìm Đạo Hàm - d/dx 2^4*0
500 Ước Tính Tích Phân tích phân của x^2e^(2x) đối với x
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.