Những bài toán phổ biến
Hạng Chủ đề Bài toán Bài toán đã được định dạng
301 Tìm Tích Phân 1/(x^3)
302 Tìm Đạo Hàm - d/dx (x^3-3x^2+4)/(x^2)
303 Tìm Đạo Hàm - d/dx f(x)=e^(2x)
304 Tìm Đạo Hàm - d/dx 7^x
305 Ước Tính Tích Phân tích phân của logarit tự nhiên của 2x+1 đối với x
306 Tìm Đạo Hàm - d/dx y=12
307 Tìm Đạo Hàm - d/dx 4sin(x)
308 Ước Tính Tích Phân tích phân của 4x đối với x
309 Ước Tính Tích Phân tích phân của (( căn bậc hai của x+2)^2)/(5 căn bậc hai của x) đối với x
310 Tìm Đạo Hàm - d/dx (x-1)^2
311 Tìm Đạo Hàm - d/dx 2x^2-5x+3
312 Tìm Đạo Hàm - d/dx f(x)=1/(x^2)
313 Tìm Đạo Hàm - d/dx f(x) = cube root of x
314 Tìm Đạo Hàm - d/dx f(x)=3x^2
315 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^3+x^2
316 Tìm Đạo Hàm - d/dx cos(4x)
317 Tìm Đạo Hàm - d/dx y=xe^x
318 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^9e^x
319 Tìm Đạo Hàm - d/dx căn bậc hai của x^2+y^2
320 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^2+2
321 Tìm Đạo Hàm - d/dx y=1/x
322 Tìm Đạo Hàm - d/dx 2/(3x^2)
323 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^2-x
324 Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 0 của (sin(5x))/x
325 Vẽ Đồ Thị ( logarit tự nhiên của x)/x
326 Ước Tính tan(-1/3)
327 Ước Tính Tích Phân tích phân của 0 đối với x
328 Tìm Đạo Hàm - d/dx 5x^3
329 Ước Tính Tích Phân tích phân từ 0 đến 1 của (x-4)/(x^2-5x+6) đối với x
330 Ước Tính Tích Phân tích phân của 3x^2 đối với x
331 Ước Tính Tích Phân tích phân của (2x-3)^2 đối với x
332 Ước Tính Tích Phân tích phân của 2xe^x đối với x
333 Tìm Đạo Hàm - d/dx 1/(x^6)
334 Tìm Đạo Hàm - d/dx sin(x)+cos(x)
335 Ước Tính Tích Phân tích phân của căn bậc hai của 4-x^2 đối với x
336 Ước Tính Tích Phân tích phân từ 0 đến 1 của (x-8)/(x^2-7x+10) đối với x
337 Ước Tính Tích Phân tích phân của e^xsin(x) đối với x
338 Ước Tính Tích Phân tích phân từ 1 đến 2 của xsin(x^2) đối với x
339 Ước Tính Tích Phân tích phân của xe^(-2x) đối với x
340 Ước Tính Tích Phân tích phân của 5 đối với x
341 Tìm Đạo Hàm 2nd sin(x)
342 Tìm Nguyên Hàm x^3
343 Tìm Đạo Hàm - d/dx căn bậc ba của x^4
344 Tìm Đạo Hàm - d/dx (x+x^-1)^3
345 Tìm Đạo Hàm - d/dx (x^2)/9
346 Tìm Đạo Hàm - d/dx 4/x
347 Tìm Đạo Hàm - d/dx e^0
348 Tìm Tích Phân cos(x)^2
349 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^2-9
350 Tìm Đạo Hàm - d/dx 1/(x^10)
351 Ước Tính Tích Phân tích phân của sec(x) đối với x
352 Ước Tính Tích Phân tích phân từ -10 đến 10 của sin(xe^(x^2)) đối với x
353 Ước Tính Tích Phân tích phân của x^2cos(x) đối với x
354 Tìm dy/dx y=sin(xy)
355 Ước Tính Tích Phân tích phân của tan(x)^3 đối với x
356 Ước Tính Tích Phân tích phân của (9-2017x^2*16+6 căn bậc năm của x+12e^(4x)-5/x) đối với x
357 Ước Tính Tích Phân tích phân của xe^(-x^2) đối với x
358 Ước Tính Tích Phân tích phân của 1/(x^3) đối với x
359 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^4e^x
360 Ước Tính Tích Phân tích phân của 1/(2x) đối với x
361 Ước Tính Tích Phân tích phân của (e^(1/x))/(x^2) đối với x
362 Tìm Đạo Hàm - d/d@VAR f(x)=2x^2
363 Tìm Tích Phân tan(x)^2
364 Tìm Đạo Hàm - d/dx logarit tự nhiên của x+1
365 Tìm Đạo Hàm - d/dx f(x)=sec(x)
366 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^2+2x
367 Tìm Đạo Hàm - d/dx y=x^3e^x
368 Rút gọn 1/( căn bậc ba của x^8)
369 Tìm Đạo Hàm - d/dx 1/(1+x^2)
370 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^6e^x
371 Tìm Đạo Hàm - d/dx (x^2)/5
372 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^2-4
373 Tìm Đạo Hàm - d/dx 2/(x^3)
374 Tìm Đạo Hàm - d/dx -e^x
375 Tìm Đạo Hàm - d/dx 4x-x^2
376 Tìm Đạo Hàm - d/dx 6/x-2/(x^3)+1/(x^4)
377 Tìm Đạo Hàm - d/dx 3x^2-x
378 Rút gọn e^-8
379 Vẽ Đồ Thị logarit tự nhiên của logarit tự nhiên của x
380 Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 0 của cos(x)
381 Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 4 của ( căn bậc hai của x-2)/(x-4)
382 Tìm Đạo Hàm - d/dx (x^2)/7
383 Ước Tính Tích Phân tích phân từ 0 đến 27 của căn bậc hai của 3x đối với x
384 Ước Tính Tích Phân tích phân của x căn bậc hai của x đối với x
385 Ước Tính Tích Phân tích phân của cos(x)^3 đối với x
386 Ước Tính Tích Phân tích phân của x^(1/2) đối với x
387 Ước Tính Tích Phân tích phân của x/(x^2+1) đối với x
388 Ước Tính Tích Phân tích phân của arctan(x) đối với x
389 Ước Tính Tích Phân tích phân của 2x^2 đối với x
390 Ước Tính Tích Phân tích phân từ 0 đến pi/2 của cos(x) đối với x
391 Ước Tính Tích Phân tích phân của x^2sin(x) đối với x
392 Ước Tính Tích Phân tích phân của sin(theta)^2 đối với theta
393 Ước Tính Tích Phân tích phân từ 4 đến 9 của ( logarit tự nhiên của y)/( căn bậc hai của y) đối với y
394 Ước Tính Tích Phân tích phân của (9x+4)^2 đối với x
395 Tìm Đạo Hàm - d/dx x^( logarit tự nhiên của x)
396 Tìm Đạo Hàm - d/dx 1/2x^2 căn bậc hai của 16-x^2
397 Tìm Diện Tích Giữa Các Đường Cong y=x , y=3 căn bậc hai của x ,
398 Tìm Cực Đại Địa Phương và Cực Tiểu Địa Phương f(x)=3x^2-12x-8
399 Rút gọn sin(arctan(x))
400 Tìm Đạo Hàm - d/dx -(x^2)/(y^2)
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.