Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx x/(e^x)
Bước 1
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng quy tắc thương số, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Nhân các số mũ trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 2.1.2
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 2.2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 2.3
Nhân với .
Bước 3
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc mũ, quy tắc nói rằng trong đó =.
Bước 4
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Sắp xếp lại các số hạng.
Bước 4.2
Đưa ra ngoài .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 4.2.2
Nhân với .
Bước 4.2.3
Đưa ra ngoài .
Bước 4.3
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.1
Đưa ra ngoài .
Bước 4.3.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.2.1
Nhân với .
Bước 4.3.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.3.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 4.3.2.4
Chia cho .
Bước 4.4
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 4.5
Viết lại bằng tính chất giao hoán của phép nhân.
Bước 4.6
Nhân với .
Bước 4.7
Sắp xếp lại các thừa số trong .