Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx cos(x^2)
Step 1
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng quy tắc chuỗi, quy tắc nói rằng trong đó .
Nhấp để xem thêm các bước...
Để áp dụng quy tắc chuỗi, thiết lập ở dạng .
Đạo hàm của đối với .
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của với .
Step 2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa.
Nhấp để xem thêm các bước...
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Nhân với .
Sắp xếp lại các thừa số của .
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác