Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx 3x^2
Step 1
không đổi đối với , nên đạo hàm của đối với .
Step 2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Step 3
Nhân với .
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác