Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx x^(1/2)
Bước 1
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 2
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 3
Kết hợp .
Bước 4
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 5
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Nhân với .
Bước 5.2
Trừ khỏi .
Bước 6
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 7
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1
Viết lại biểu thức bằng quy tắc số mũ âm .
Bước 7.2
Nhân với .