Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx căn bậc hai của x^2+1
Step 1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Step 2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng quy tắc chuỗi, quy tắc nói rằng trong đó .
Nhấp để xem thêm các bước...
Để áp dụng quy tắc chuỗi, thiết lập ở dạng .
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của với .
Step 3
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Step 4
Kết hợp .
Step 5
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Step 6
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Nhân với .
Trừ khỏi .
Step 7
Kết hợp các phân số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Kết hợp .
Di chuyển sang mẫu số bằng quy tắc số mũ âm .
Step 8
Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của đối với .
Step 9
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Step 10
là hằng số đối với , đạo hàm của đối với .
Step 11
Rút gọn các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Cộng .
Kết hợp .
Kết hợp .
Triệt tiêu thừa số chung.
Viết lại biểu thức.
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác