Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân từ 0 đến 10 của 4x^2+7 đối với x
Bước 1
Chia tích phân đơn thành nhiều tích phân.
Bước 2
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 3
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .
Bước 4
Kết hợp .
Bước 5
Áp dụng quy tắc hằng số.
Bước 6
Thay và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Tính tại và tại .
Bước 6.2
Tính tại và tại .
Bước 6.3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.3.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 6.3.2
Nâng lên bất kỳ số mũ dương nào sẽ cho .
Bước 6.3.3
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.3.3.1
Đưa ra ngoài .
Bước 6.3.3.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.3.3.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 6.3.3.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 6.3.3.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 6.3.3.2.4
Chia cho .
Bước 6.3.4
Nhân với .
Bước 6.3.5
Cộng .
Bước 6.3.6
Kết hợp .
Bước 6.3.7
Nhân với .
Bước 6.3.8
Nhân với .
Bước 6.3.9
Nhân với .
Bước 6.3.10
Cộng .
Bước 6.3.11
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 6.3.12
Kết hợp .
Bước 6.3.13
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 6.3.14
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.3.14.1
Nhân với .
Bước 6.3.14.2
Cộng .
Bước 7
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Dạng hỗn số:
Bước 8