Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của 3x đối với x
Bước 1
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 2
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .
Bước 3
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Viết lại ở dạng .
Bước 3.2
Kết hợp .