Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx y=x^3
Bước 1
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .