Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx căn bậc hai của xsin(x)
Bước 1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng quy tắc tích số, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 3
Đạo hàm của đối với .
Bước 4
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 5
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 6
Kết hợp .
Bước 7
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 8
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1
Nhân với .
Bước 8.2
Trừ khỏi .
Bước 9
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 10
Kết hợp .
Bước 11
Kết hợp .
Bước 12
Di chuyển sang mẫu số bằng quy tắc số mũ âm .