Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm của Tích Phân tích phân của x^2 đối với x
Bước 1
là một nguyên hàm của , do đó theo định nghĩa .