Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx 3/x
Bước 1
không đổi đối với , nên đạo hàm của đối với .
Bước 2
Viết lại ở dạng .
Bước 3
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 4
Nhân với .
Bước 5
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Viết lại biểu thức bằng quy tắc số mũ âm .
Bước 5.2
Kết hợp các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1
Kết hợp .
Bước 5.2.2
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.