Giải tích Ví dụ

Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 1 của f(x)
Bước 1
Tính giới hạn của bằng cách điền vào cho .