Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của cos(5x) đối với x
Bước 1
Giả sử . Sau đó , nên . Viết lại bằng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Hãy đặt . Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.1
Tính đạo hàm .
Bước 1.1.2
không đổi đối với , nên đạo hàm của đối với .
Bước 1.1.3
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 1.1.4
Nhân với .
Bước 1.2
Viết lại bài tập bằng cách dùng .
Bước 2
Kết hợp .
Bước 3
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 4
Tích phân của đối với .
Bước 5
Rút gọn.
Bước 6
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của với .