Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx logarit tự nhiên của x^2+1
Bước 1
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng quy tắc chuỗi, quy tắc nói rằng trong đó .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Để áp dụng quy tắc chuỗi, thiết lập ở dạng .
Bước 1.2
Đạo hàm của đối với .
Bước 1.3
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của với .
Bước 2
Tìm đạo hàm.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của đối với .
Bước 2.2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 2.3
là hằng số đối với , đạo hàm của đối với .
Bước 2.4
Kết hợp các phân số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1
Cộng .
Bước 2.4.2
Kết hợp .
Bước 2.4.3
Kết hợp .