Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx căn bậc hai của x^3
Bước 1
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Đưa ra ngoài.
Bước 1.2
Đưa các số hạng dưới căn thức ra ngoài.
Bước 2
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 3
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân với .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.1.2
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 3.2
Viết ở dạng một phân số với một mẫu số chung.
Bước 3.3
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 3.4
Cộng .
Bước 4
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 5
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 6
Kết hợp .
Bước 7
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 8
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1
Nhân với .
Bước 8.2
Trừ khỏi .
Bước 9
Kết hợp .