Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx f(x)=x
Bước 1
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .