Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx e^3
Bước 1
là hằng số đối với , đạo hàm của đối với .