Giải tích Ví dụ

Bước 1
Viết lại theo sin và cosin.
Bước 2
Giá trị chính xác của .
Bước 3
Biểu thức chứa một phép chia cho . Biểu thức không xác định.
Không xác định