Giải tích Ví dụ

Ước tính Giới Hạn giới hạn khi x tiến dần đến 0 của 1/x
Bước 1
Vì hàm số tiến dần đến từ phía bên trái nhưng tiến dần đến từ phía bên phải, nên giới hạn không tồn tại.