Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx x/(x^2+1)
Bước 1
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng quy tắc thương số, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 2
Tìm đạo hàm.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 2.2
Nhân với .
Bước 2.3
Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của đối với .
Bước 2.4
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 2.5
là hằng số đối với , đạo hàm của đối với .
Bước 2.6
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.6.1
Cộng .
Bước 2.6.2
Nhân với .
Bước 3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4
Nâng lên lũy thừa .
Bước 5
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 6
Cộng .
Bước 7
Trừ khỏi .