Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx 1/(x-1)
Bước 1
Viết lại ở dạng .
Bước 2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng quy tắc chuỗi, quy tắc nói rằng trong đó .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Để áp dụng quy tắc chuỗi, thiết lập ở dạng .
Bước 2.2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 2.3
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của với .
Bước 3
Tìm đạo hàm.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của đối với .
Bước 3.2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 3.3
là hằng số đối với , đạo hàm của đối với .
Bước 3.4
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.4.1
Cộng .
Bước 3.4.2
Nhân với .
Bước 4
Viết lại biểu thức bằng quy tắc số mũ âm .