Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx x^2 logarit tự nhiên của x
Bước 1
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng quy tắc tích số, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 2
Đạo hàm của đối với .
Bước 3
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Kết hợp .
Bước 3.2
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.2.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.2.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.2.2.2
Đưa ra ngoài .
Bước 3.2.2.3
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.2.2.4
Viết lại biểu thức.
Bước 3.2.2.5
Chia cho .
Bước 3.3
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 3.4
Sắp xếp lại các số hạng.