Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx -1/(x^2)
Bước 1
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng quy tắc tích số, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 2
Tìm đạo hàm.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Viết lại ở dạng .
Bước 2.2
Nhân các số mũ trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 2.2.2
Nhân với .
Bước 2.3
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 2.4
Nhân với .
Bước 2.5
là hằng số đối với , đạo hàm của đối với .
Bước 2.6
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.6.1
Nhân với .
Bước 2.6.2
Cộng .
Bước 3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Viết lại biểu thức bằng quy tắc số mũ âm .
Bước 3.2
Kết hợp .