Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx logarit tự nhiên của cos(x)
Bước 1
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng quy tắc chuỗi, quy tắc nói rằng trong đó .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Để áp dụng quy tắc chuỗi, thiết lập ở dạng .
Bước 1.2
Đạo hàm của đối với .
Bước 1.3
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của với .
Bước 2
Quy đổi từ sang .
Bước 3
Đạo hàm của đối với .
Bước 4
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Sắp xếp lại các thừa số của .
Bước 4.2
Viết lại theo sin và cosin.
Bước 4.3
Kết hợp .
Bước 4.4
Quy đổi từ sang .