Giải tích Ví dụ

Ước Tính căn bậc hai của infinity
Bước 1
Vô cùng lũy thừa một số khác 0 là vô cùng.