Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx csc(x)^2
Bước 1
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng quy tắc chuỗi, quy tắc nói rằng trong đó .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Để áp dụng quy tắc chuỗi, thiết lập ở dạng .
Bước 1.2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 1.3
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của với .
Bước 2
Đạo hàm của đối với .
Bước 3
Nhân với .
Bước 4
Nâng lên lũy thừa .
Bước 5
Nâng lên lũy thừa .
Bước 6
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 7
Cộng .