Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx f(x)=cos(x)
Bước 1
Đạo hàm của đối với .